• Round Bottle Type Counter-flow Cooling Towers

    نوع بطری گرد برجهای خنک کننده جریان ضد جریان

    یک برج خنک کننده مدار باز یک مبدل حرارتی است که باعث می شود آب از طریق تماس مستقیم با هوا خنک شود.

    انتقال گرما از آب به هوا تا حدی با انتقال حرارت معقول انجام می شود ، اما عمدتا توسط انتقال حرارت نهفته (تبخیر بخشی از آب به هوا) ، که رسیدن به دمای خنک کننده کمتر از دمای محیط را امکان پذیر می کند.